ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Your Company

Artikel 1.  Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Your Company, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Your Company te aanvaarden.

Artikel 2.  Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Your Company zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Your Company. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder af- gesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.

Artikel 3.  Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Your Company haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 100 EUR.

Artikel 4.  Levering

4.1.         De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Your Company niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schade- vergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5.  Risico

5.1.         Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Your Company bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6.  Betalingsmodaliteiten

6.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR. Bij levering van de bestelling is 60% van het factuurbedrag verschuldigd. De overige 10% is betaalbaar op het einde van de supportperiode (vermeld in de offerte).

6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Your Company. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

6.3. Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:

  • €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
  • €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
  • €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.
Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

6.4. Promo-krediet: De klant ontvangt een krediet ter waarde van 5% van het netto factuurbedrag als korting op de volgende factuur (binnen een termijn van maximaal 12 maanden) bij betaling binnen de 10 dagen. Indien de betaling niet tijdig werd uitgevoerd vervalt dit krediet automatisch en geldt artikel 6.2 onherroepelijk.

Artikel 7.  Klachten – protest van de factuur

7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Your Company te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8.  Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1.         Your Company verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Your Company zijn middelenverbintenissen. Your Company is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.2.         Your Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar partners, behoudens ingeval van bedrog. Your Company zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Your Company of een aangestelde.

8.3. De aansprakelijkheid van Your Company met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Your Company. De totale aansprakelijkheid van Your Company, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Your Company werd betaald voor de

diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

8.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Your Company geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer- programma’s en halfgeleiders.

9.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (met name de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Your Company ontwikkelde websites.

9.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Your Company gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie- wijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Your Company werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Your Company verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

9.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het EASY CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM (kortweg: CONTENT CREATOR) (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Your Company of een derde waarmee Your Company hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Your Company, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.

9.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Your Company te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Your Company onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Your Company waarvan hij kennis neemt.

Artikel 10. Hostingdiensten

10.1. Voor de hosting werkt Your Company samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Your Company de klant een kopie van de actuele versie van de SLA. De klant kan tevens de actuele versie van de SLA raadplegen op de website van Your Company.

10.2. De hostingdiensten worden door Your Company aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Your Company en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum zijn opzeg aan Your Company over te maken per aangetekende brief of e-mail.

Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

10.3. Indien de klant voor de hosting kiest voor een externe partner (al dan niet een partner van Your Company), is de Your Company technisch niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van de website. Your Company zal in het geval van technische problemen de klant hiervan inlichting (voor zover mogelijk) zodat deze de hostingpartner van zijn keuze hiervoor kan contacteren.

Artikel 11. Domeinnaam

11.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Your Company, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Your Company staat als tussenpersoon in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Your Company. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief

worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domein- naamregistratie.

Artikel 12. Zoekmachines

12.1.        Onverminderd artikel 8, geldt inzake zoekmachines hetvolgende: Your Company stelt alles in het werk om de website zo goed mogelijk te laten indexeren door de zoekmachines Google en Bing. Hierop heeft Your Company  geen inspraak. Eventuele links die veranderd werden door de (nieuwe) website worden door Google of Bing automatisch verwijderd na een bepaalde periode. Ook hierop heeft Your Company geen inspraak.

De klant dient Your Company op de hoogte te stellen dat er reeds een indexering bestaat van de (oude) website.

12.2.        Indien de klant kiest voor een snellere (her)indexering dan zijn hieraan kosten verbonden. Deze worden vooraf op vraag van de klant in een offerte aageboden.

13.3.        SEO: Your Company houdt bij het maken van een website zoveel mogelijk rekening met SEO (Search Engine Optimazation) of de optimalisatie van de zoekmachines. Hieronder wordt verstaan dat de website zo gemaakt wordt dat de pagina’s makkelijk indexeerbaar zijn.

De klant kan kiezen om “meta-tags” toe te voegen, zogenaamde kernwoorden en/of een zin waarop gebruikers van een zoekmachine snel kunnen zoeken. Deze meta-tags worden toegevoegd bij het ontwerp van de website en dienen vooraf bekend gemaakt te worden.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Your Company het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.1. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Your Company verleende diensten betalen, alsook de kosten die Your Company moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Your Company nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Your Company. Bovendien behoudt Your Company het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.1. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Your Company, heeft Your Company de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Your Company persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

15.3. Indien de klant gebruik maakt van zogenaamde mailinglijsten, dan is de klant de eindverantwoordelijke voor de naleving van de wet op de privacy. Your Company is enkel de leverancier van het mailingsysteem, niet van de adressen die hierin zijn of worden opgenomen. Hierover aanvaardt Your Company geen enkele klacht.

Artikel 16. Referentie

16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Your Company voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Your Company en haar partners.

Artikel 17. Overmacht

17.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Your Company geen controle heeft, bevrijden Your Company, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 18. Nietigheid

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Your Company en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Your Company. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Antwerpen.